Ważniejsze fragmenty ustaw i rozporządzeń, związanych z hodowlą koni
Poniżej:

- Rozporządzenie Min. Rolnictwa z 28.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich
ROZPORZ. MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

(Dz. U. z dnia 15 października 2001 r.)

Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 2.
W pomieszczeniach przeznaczonych do hodowli lub chowu zwierząt, zwanych dalej "pomieszczeniami inwentarskimi", pracodawca powinien zapewnić w szczególności:
1) utrzymywanie czystości i porządku, w tym regularne usuwanie odchodów,
2) zwalczanie gryzoni, owadów i szkodliwych mikroorganizmów,
3) niedopuszczanie do zagrzybienia ścian i sufitów,
4) utrzymywanie właściwej wentylacji.

§ 3.
W pomieszczeniach inwentarskich niedopuszczalne jest:
1) używanie ognia otwartego oraz palenie tytoniu,
2) wykonywanie nagłych ruchów oraz wydawanie dźwięków mogących niepokoić zwierzęta,
3) podchodzenie w bezpośrednie sąsiedztwo zwierząt w sposób niezauważalny dla zwierzęcia.

§ 4.
W pomieszczeniach inwentarskich:
1) powierzchnia podłogi korytarza powinna być nienasiąkliwa i ograniczająca poślizg,
2) szerokość korytarza powinna umożliwiać stosowanie urządzeń technicznych do dowozu i dozowania pasz, zapewniać łatwy i bezpieczny dostęp do zwierząt oraz bezpieczne wykonywanie czynności związanych z ich obsługą,
3) kanały odprowadzające ścieki i gnojowicę powinny być odpowiednio zabezpieczone,
4) drzwi powinny być otwierane na zewnątrz.

§ 6.
W celu ograniczenia stężenia pyłów organicznych w pomieszczeniach inwentarskich powinno się w szczególności: (...)
2) stosować inne dostępne urządzenia techniczne do odpylania pomieszczeń.

§ 7.
1. W nowo budowanych lub przebudowywanych pomieszczeniach inwentarskich powinny być zastosowane urządzenia techniczne ułatwiające pracę przy dowozie i dozowaniu pasz, usuwaniu odchodów zwierzęcych oraz pojeniu zwierząt.
2. W pomieszczeniach inwentarskich, o których mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest umieszczanie progów w otworach drzwiowych.

§ 10.
1. Rozpłodniki, klacze ze źrebiętami (...) uznaje się za zwierzęta niebezpieczne i przy ich obsłudze powinno się zachować środki ostrożności, o których mowa w ust. 2-9.
2. Zwierzęta niebezpieczne powinny być:
1) obsługiwane przez tych samych pracowników,
2) umieszczone w oddzielnych boksach lub przywiązane uwiązami.
3. Niedopuszczalne jest przywiązywanie zwierząt niebezpiecznych do ruchomych lub niedostatecznie umocowanych przedmiotów.
4. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze zwierząt niebezpiecznych nie powinni wykonywać na nich bolesnych zabiegów ani pomagać przy ich wykonywaniu.
5. Zwierzęta wykazujące skłonność do gryzienia ludzi lub innych zwierząt, jeżeli przebywają poza swoim stanowiskiem, powinny mieć nałożone kagańce.
6. Zwierzęta wykazujące skłonność do kopania powinny być umieszczane w boksach, w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników.
7. Nad stanowiskami dla zwierząt niebezpiecznych powinny być umieszczone napisy ostrzegawcze.
8. Boksy powinny być skonstruowane w taki sposób, aby karmienie zwierząt i zakładanie uwiązów mogło odbywać się bez konieczności wchodzenia do nich, a drzwi otwierały się na zewnątrz.

§ 11.
Zwierzęta niebezpieczne podczas wyprowadzania powinny mieć założone uwiązy.

§ 12.
(...) 3. W czasie naturalnego rozrodu zwierząt niedopuszczalne jest przebywanie w pobliżu osób postronnych.

§ 13.
(...) 2. Załadunek lub wyładunek zwierząt powinien odbywać się przy użyciu ramp, pomostów lub pochylni o podłożu ograniczającym poślizg, wyposażonych w zabezpieczenia boczne.

§ 14.
1. Podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, hodowlanych lub weterynaryjnych na koniach (...) powinno się korzystać z unieruchamiającego je poskromu.
2. Zabiegi pielęgnacyjne (...) kopyt powinno się przeprowadzać po unieruchomieniu kończyny zwierzęcia.(...)
4. Przepędzanie stada (...) koni (...) liczącego powyżej 50 sztuk powinno być nadzorowane co najmniej przez dwie osoby.
5. Pracownicy wykonujący prace przy obsłudze bydła lub koni powinni używać obuwia ochronnego, zabezpieczającego stopy przed urazami.

§ 15.
1. Pastwiska (...) oraz wybiegi dla zwierząt, znajdujące się przy pomieszczeniach inwentarskich, powinny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający wyjście zwierząt poza ogrodzenie.
2. W przypadku zastosowania ogrodzenia elektrycznego powinno ono być oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

§ 18.
1. Pracownicy wypasający zwierzęta w warunkach potencjalnego zagrożenia ukąszeniem przez kleszcze powinni być wyposażeni w środki zabezpieczające, a w szczególności w:
1) przewiewną, ale szczelną odzież osłaniającą kończyny,
2) nakrycie głowy,
3) środki odstraszające kleszcze.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, powinni być poddani szczepieniu ochronnemu przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.

§ 19.
1. Niedopuszczalne jest spożywanie posiłków i palenie tytoniu podczas obsługi zwierząt.
2. Posiłki powinny być spożywane w wydzielonym pomieszczeniu, po uprzednim umyciu rąk i twarzy.

§ 20.
1. Na zapleczu pomieszczeń inwentarskich powinna znajdować się apteczka spełniająca wymagania określone w odrębnych przepisach.
2. Pracownicy obsługujący zwierzęta powinni niezwłocznie opatrywać doznane skaleczenia.
3. Pracownicy poszkodowani na skutek ugryzienia lub poturbowania przez zwierzęta oraz na skutek zranienia przez przedmioty zanieczyszczone nawozem organicznym lub ziemią powinni mieć niezwłocznie zapewnioną pomoc lekarską.

§ 21.
1. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze zwierząt gospodarskich powinni zostać poddani szczepieniom ochronnym przeciw tężcowi.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów nasuwających podejrzenie choroby odzwierzęcej powinien on niezwłocznie zgłosić się do lekarza.