Ważniejsze fragmenty ustaw i rozporządzeń, związanych z hodowlą koni
Poniżej:

- Rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 02.09.2003 w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 167, poz. 1629)
ROZPORZąDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

(Dz. U. Nr 167, poz. 1629)

wersja ograniczona (tylko przepisy dotyczące koni)

Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 4.
1. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zapewnia im opiekę i właściwe warunki utrzymywania, uwzględniając minimalne normy powierzchni w zależności od systemów utrzymywania.
2. Zwierzęta gospodarskie utrzymuje się w warunkach:
1) nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów i uszkodzeń ciała lub cierpień;
2) zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności kładzenia się, wstawania oraz leżenia;
3) umożliwiających kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami.

§ 5.
1. Pomieszczenia inwentarskie dla zwierząt gospodarskich oświetla się, przystosowanym dla danego gatunku zwierząt, światłem sztucznym lub zapewnia dostęp światła naturalnego.

§ 6.
1. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie powinien doglądać je co najmniej raz dziennie.
2. Pomieszczenia inwentarskie wyposaża się w stałe lub przenośne oświetlenie umożliwiające ich kontrolę i doglądanie zwierząt o każdej porze.

§ 7.
1. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich:
1) wykonuje się z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i dezynfekcji;
2) czyści się i dezynfekuje.
2. Odchody zwierząt oraz niezjedzone resztki pasz usuwa się z pomieszczeń gospodarskich tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni, zanieczyszczenia paszy lub wody oraz zabezpiecza się je przed muchami i gryzoniami.
3. Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt gospodarskich wykonuje się i umieszcza w sposób minimalizujący możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwiający bezkonfliktowy dostęp zwierząt do paszy i wody.
4. Wyposażenie i sprzęt w pomieszczeniach inwentarskich dla zwierząt gospodarskich sprawdza się co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwa.
5. Podłoga w pomieszczeniach inwentarskich dla zwierząt gospodarskich powinna być twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nieśliska.

§ 8.
1. W pomieszczeniach inwentarskich dla zwierząt gospodarskich obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura, względna wilgotność powietrza i stężenie gazów powinny być utrzymane na poziomie nieszkodliwym dla tych zwierząt.

2. W przypadku wyposażenia pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji, system ten powinien być połączony z:
1) systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego;
2) system wentylacji awaryjnej.

§ 9.
Instalację elektryczną w pomieszczeniach inwentarskich dla zwierząt gospodarskich wykonuje się w sposób określony w przepisach Prawa Budowlanego.

§ 10.
1. Zwierzętom gospodarskim, z wyjątkiem koni oraz cieląt i świń do ukończenia 2. tygodnia życia, zapewnia się stały dostęp do wody.
2. Konie poi się co najmniej trzy razy dziennie.

§ 11.
Zwierzęta gospodarskie są karmione co najmniej dwa razy dziennie paszą dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego.

§ 14.
Chore lub ranne zwierzę gospodarskie niezwłocznie otacza się opieką, a w razie potrzeby izoluje.

Rozdział 3

Minimalne warunki utrzymywania koni

§ 21.
1. Konie w pomieszczeniu inwentarskim powinny być utrzymywane na ściółce:
1) w boksie;
2) na stanowisku na uwięzi;
3) w systemie wolnostanowiskowym bez uwięzi.
2. Ogiery i klacze powyżej roku życia utrzymuje się oddzielnie.

§ 22.
1. Powierzchnia boksu, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 1, powinna wynosić, w przypadku utrzymywania:
1) koni dorosłych - co najmniej 9 m2;
2) klaczy ze źrebięciem - co najmniej 12 m2.
2. Wymiary stanowiska, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2, powinny wynosić w przypadku utrzymywania:
1) koni dorosłych, których wysokość w kłębie wynosi do 1,47 m:
a) szerokość - co najmniej 1,6 m,
b) długość - co najmniej 2,1 m;
2) koni dorosłych, których wysokość w kłębie wynosi powyżej 1,47 m:
a) szerokość - co najmniej 1,8 m,
b) długość - co najmniej 3,1 m.
3. W przypadku utrzymywania koni w systemie, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3, powierzchnia powinna wynosić w przypadku utrzymywania:
1) koni dorosłych lub młodzieży po odsadzeniu od matki, w przeliczeniu na jednego konia - co najmniej 10 m2;
2) klaczy ze źrebięciem - co najmniej 12 m2.

§ 23.
W pomieszczeniach inwentarskich dla koni:
1) stężenie:
a) dwutlenku węgla (CO2) nie powinno przekraczać 3.000 ppm,
b) siarkowodoru (H2S) nie powinno przekraczać 5 ppm;
2) koncentracja amoniaku (NH3) nie powinna przekraczać 20 ppm;
3) wilgotność względna nie powinna przekraczać 80 %;
4) prędkość przepływu powietrza nie powinna przekraczać 0,3 m/s;
5) temperatura powietrza powinna wynosić od 5 do 28 °C.

§ 24.
1. W przypadku utrzymywania koni w systemie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, powierzchnia utrzymywania, w przeliczeniu na jednego dorosłego konia, powinna wynosić co najmniej 0,1 ha.
2. Powierzchnię, o której mowa w ust. 1, zabezpiecza się trwałym ogrodzeniem.

Rozdział 10

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 75. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.